Previous
Next

Bố thí ra sao để được quả phước an lạc thật sự? Bố thí ra sao để được quả phước an lạc thật sự?
09/04/2013 04:18

Bố thí có phiền não hay không còn tùy theo tác ý của người bố thí.

Chi Tiết
Tam Quy Y Tam Quy Y
31/03/2013 12:44

Dành cho phật tử chưa hiểu về quy y!

Chi Tiết
Đức Phật trong cái nhìn của các nhà khoa học Đức Phật trong cái nhìn của các nhà khoa học
21/03/2013 00:58

"Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh v

Chi Tiết
Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật
24/02/2013 02:47

Đệ tử Phật đốt sáng ngọn đèn tâm, thấy việc đáng làm để công đức sanh ra và mạng sống được kéo dài, không gặp tai họa.

Chi Tiết