Trang chủ >> Nghi Lễ

Sớ Điệp Công Văn phần 2

(Sưu Tầm )

20 - SỚ CÚNG SAO ( Đảng đảng châu thiên ) 

Phục dĩ .

Đảng đảng châu thiên liệt càn khôn chi tinh tú , nguy nguy Bắc Đẩu thống đại địa chi sơn hà .
Sớ vị . Việt Nam ………………… Gia cư phụng Phật Thánh thượng hương hiến cúng nhương tinh giải hạn bảo mạng kỳ an sự . Kim tín chủ ……………………

Trung thiên tinh đẩu phủ thùy chiếu giám . Ngôn niệm : Phao sanh hạ phẩm mạng thuộc thượng thiên , hà càn khôn phú tải chi ân , cảm tinh tú chiếu lâm chi đức , niên phùng hạn ách tuế trị hung tinh , khủng kỳ vận hạn lâm thân , lự hửu tai tinh chiếu mạng , phỉ bằng bạc lễ khất bảo bình an . tư giả bổn nguyệt cát nhật liệt trần hương hoa đăng trà thứ phẩm , kim tắc cẩn cụ sớ văn hòa nam bái tấu .
Hoàng Thiên Chí Tôn Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thượng Đế Ngọc Bệ Hạ , Trung Thiên Tinh Chủ Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Ngọc Bệ Hạ , Đại Thánh Nam Tào Bắc Đẩu Nhị Vị Tinh Quân , Thượng Thanh Thiên Tào Thập Nhị Cung Bổn Mạng Nguyên thần Chơn Quân , Cửu Diệu Thất Tú liệt Vị Tinh Quân , Tam Vị Tam Tai Tinh Quân , Tứ Phương Nhị Thập Bát Tú Tinh Quân , Bát Quái Cửu Cung Thần Quan , Ngũ Phương Hạn Ách Thần Quan , Sanh Lão Bệnh Tử Đại Tiểu Vận Hạn Thần Quan , Các tương chủ chiếu cọng giáng cát tường .

Phục nguyện : Cát tinh chiếu diệu hung vận tam tiêu , giải trừ dĩ vãng khiên vưu , tăng trưởng tương lai chi phước chỉ ,tài nguyên vượng tiến hạn ách tiêu trừ . Ngưỡng lại Tôn Tinh phò trì chi gia huệ dã cẩn sớ .

Tuế thứ …………….. niên ……………..nguyệt …………. Nhật , thời .

------------- @ ----------------

 

21 - SỚ CÚNG SAO 2( Tai tinh thối độ )

Phục dĩ .

Tai tinh thối độ đẩu tú quang huy , nguyện diệt tội khiên kỳ tăng phước thọ . Sớ vị .
Việt Nam Quốc ……………. Tỉnh …………..Quận …………..Xã ……….Thôn . Gia cư cung tựu vu ……………….. Phụng Phật Thánh hiến cúng nhương tinh giải hạn kỳ phước . Kim tín chủ ……………….. tức nhật phần hương , tâm thành khấu bái , cung can Thánh ân chứng giám .

Thiết niệm : Tín chủ tự trần bổn mạng nguyên sanh ……… hạnh canh …………… tuế . Kim niên sở trị Thủy Đức Tinh Quân cập Thiên Tinh đại hạn .

Thượng chúc : Thiên Tinh Ngũ Đẩu Tinh Quân , cập Tam Tai Mộc Ách Đẳng Hạn Thần Quan , nhân sanh trung giới mạng thuộc Thượng Thiên , khủng ác diệu dĩ lâm thân , lự hung tinh xâm kỷ ,
Duy vô phiến thiện nải tập trinh tường , cẩn thủ kim nguyệt cát nhật , thượng khấu Phật ân hạ kỳ cảnh phước , kim tắc Đạo Tràng hiến cúng sớ văn hòa nam bái bạch .

Phục nguyện : Nam Tào tăng toán , Bắc Đẩu thiêm linh , thọ số tỷ hà sa chi số , phước cơ đẳng Thiên Địa chi cơ , khấu can Thánh từ chứng minh . Cẩn sớ .

Tuế thứ …………..niên …….nguyệt ………..nhật , thời .

Phụng vị đệ tử …………Khấu bái thượng sớ .

---------------------- @ -------------------

 

22 - SỚ CÚNG BÀ BỔN MẠNG( Phương phi tiên nữ )

Phục dĩ .

Phương phi tiên nữ phổ đại thiên sa giới chi oai linh , yểu điệu tư dung biến sát trần Ta Bà nhi hiển hiện .

Sớ vị . Việt Nam Quốc …………………… gia cư phụng Phật Thánh thượng hương hiến cúng …..
Thánh đức oai quang phủ thùy chiếu giám , Ngôn niệm : Sanh phùng quý thế hạnh hoạch thắng nhơn , cảm an tường mỗi lại ư càn khôn hà dật lạc thường gia ư Tiên Thánh , tư giả bổn nguyệt cát nhật liệt trần hương hoa đăng trà phẩm cúng . Kim tắc cẩn cụ sớ văn hòa nam bái tấu .

- Tây Cung Vương Mẫu Bổn Mạng Thánh Đức Tiên Bà chiếu giám . Bổn mạng thai sanh ….. tuế .

- Kim Đồng Ngọc Nữ Liệt Vị Nương Nương . Chiêu Tài Tiếp Lộc Liệt Vị Nương Nương .

Thị tùng bộ hạ nhất thiết oai linh , đồng thùy chiếu giám cọng giáng cát tường .

Phục nguyện : Thánh đức nguy nguy , Tiên cung đảng đảng , tỷ đệ tử dĩ bình an hộ toàn gia nhi khương thái , tứ thời lợi lạc an cường bát tiết phong doanh đại niệm .

Ngưỡng lại : Thánh Bà liệt vị phò trì chi đại lực dã . Cẩn sớ .

Tuế thứ …………niên …………..nguyệt ………….nhật , thời .
Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ .

------------------------ @ ---------------------------

 

3 - SỚ CÚNG QUAN THÁNH( Trung huyền nhật nguyệt )

Phục Dĩ :
Trung huyền nhật nguyệt thường chiếu như tại chi anh linh , khí tác sơn hà vĩnh ngưỡng vô cùng chi huệ trạch , nhất thành thượng đạt thốn niệm diêu thông .

Sớ vị : Việt Nam Quốc …………….. gia cư phụng Phật Thánh tu hương hiến cúng ………. Thánh đức phủ giám phàm tâm . Ngôn niệm : Trung can lẫm lẫm , chánh khí đường đường , chiến Ngụy chinh Ngô , Tam Quốc anh hùng đệ nhất phong kim đô ấn thiên thu nghĩa khí vô song , tại Nho tại Đạo tại Thiền , nhân dân chiêm ngưỡng , hộ Quốc hộ Dân hộ Vật đại đại tôn sùng , tư giả cung trần tố phẩm dĩ hiến hoa diên , kiền thành phúng tụng Tiêu Tai Chư Phẩm thần Chú , tập thử thiện nhân kỳ tăng phước thọ , kim tắc cẩn cụ sớ văn hòa nam bái tấu .

- Nam Mô Hiệp Thiên Đại Đế Hán Thất Hán Thọ Đình Hầu Quan Thánh Đế Quân Bồ Tát Chứng minh .

Diên phụng : Linh Quan Vương Thiên Quân Thái Ất Lôi Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn . Cửu Thiên Phụ Nguyên Khai Hóa Linh Ứng Trương Tiên Đại Đế Thất Khúc ………. Thánh Thiên Tôn . Oai hiển Võ Linh Hầu Quan Thánh Thái Tử . Mã Tiền Uy Dũng Công Châu Đại Tướng Quân . Thị tùng bộ hạ nhất thiết oai linh , đồng thùy chiếu giám cọng giáng cát tường .

Phục nguyện : Hộ Quốc hộ kỳ thần dân mặc tứ sùng thành chi phước chỉ , tại thượng tại kỳ tả hửu trường chiêm hiễn hách chi oai linh , khuôn phò đệ tử dĩ bình an , bảo hộ sanh nhân nhi cát khánh .
Ngưỡng lại Thánh từ chứng minh . Cẩn sớ .

Tuế thứ ………….. niên ………………….nguyệt ………………nhật ,thời .
Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ .

------------------------ @ ------------------------

 

phần sớ đã xong --- tiếp phần điệp ...BatQuanTrai

 

24 - ĐIỆP CẦU SIÊU( TƯ ĐỘ VÃNG SANH)
Tư độ vãng sanh vị điệp tiến sự.

Tư cứ: Việt Nam quốc... gia cư phụng phật tu hương phúng kinh....chi thần, kỳ siêu độ sự. Kim... cẩn dĩ kim ngân hương hoa trai soạn chi nghi, cung tiến vu:

Phụng vị...

Thiết niệm: Nhất linh bất muội, cửu phẩm hiện tiền, ngộ Bồ Đề nhi tự ý vãng sanh, y Bát Nhã nhi tuỳ duyên siêu độ. Tư lâm...chi thần, kiền trượng Lục Hoà chi niệm, phúng tụng Đại thừa pháp bảo kinh văn, gia trì Vãng sanh tịnh độ thần chú, tập thử lương nhân kỳ sanh Lạc Quốc. Kim tắc nghi diên hoàn mãn, pháp sự vân chung, tiến điệp tuyên dương, hương linh thâu chấp.

Duy nguyện: thừa tư thiên lợi, tảo hoạch sanh thiên, cửu phẩm diệu liên, Di Đà thọ ký. Tu chí Điệp giả.

Hửu điệp tiến . Hương linh minh trung thâu chấp. Cố Điệp

Tuế thứ...niên....nguyệt....nhật thời. 

Thỉnh tiến điệp.

 

25 - ĐIỆP CÚNG CÔ HỒN( Khải kiến pháp diên )

Khải kiến pháp diên vị điệp ngưỡng sự .

Tư cứ Việt Nam Quốc ……………… gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh ……………. 

Duy nhật hương hoa tải thiết lễ phẩm cụ trần , ngưỡng vọng Phật ân phủ thùy tiếp độ .
Thống niệm ……………….

Phục vị pháp giới tam thập lục bộ hà sa nam nữ vô tự âm cô hồn , tự tha tiên vong gia thân quyến thuộc cập bổn xứ vô tự âm cô mộ liệt vị . Phổ triệu giới nội cơ thứ chiến tranh chí sĩ liệt sĩ , vong xu binh sĩ trận vong , nhân dân nạn vong oan hồn uổng tử , nam nữ vô tự âm linh không hành liệt vị . Ngôn niệm : Chỉ nhân trục vọng đọa lạc biên hương , bất ngộ chơn thường trầm luân khổ thú , kim tiêu hạnh ngộ cam lồ môn khai , thừa Tam Bảo lực triệu đáo đàn tiền , thính diệu pháp âm thọ cam lồ vị , tỷ ngộ viên minh trạm tịch chơn như diệu lý chi cơ quan , linh tri thanh tịnh hư không . Đại Giác Chánh Tôn chi bỉ ngạn , bất sanh bất diệt vô khứ vô lai , trường y bát nhã chi hương cọng chứng bồ đề chi quả , khuôn phò trai chủ dĩ bình an , cọng chứng sanh nhân chi khương thái .

Tu chí điệp giả - Hửu đệp ngưỡng . Cung vọng :

- Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát Chứng minh , thị hạ hà sa nam nữ vô tự âm cô hồn liệt vị .

Tuế thứ …………niên …………nguyệt ………….nhật , thời .

Thỉnh tiến điệp .

 

26 - ĐIỆP CẤP (Tư Độ Linh Diên)

Tư Độ Linh Diên vị điệp cấp sự.

Tư cứ: Việt Nam quốc.... gia cư phụng Phật thiết cúng....phần hoá minh y sự. Kim... cẩn dĩ hương hoa trai bàn phỉ lễ chi nghi, trí tiến vu.
Phụng vị chánh tiến hiển.... (khảo, tỷ...)....(thần, chánh....) hồn chi hương linh

Viết: tuế lưu tự mại, huý nhật phục lâm, cẩn biểu thốn thành, bất thắng cảm hà, tải trần trở đậu, dụng thân nhất niệm chi đơn thầm kính tiến hinh hương, thượng kỳ cửu tuyền chi mặc giám. tu chí thiếp giả

HỮU THIẾT CẤP
Cung thỉnh Huỳnh Lục Viện Chưởng Minh Y Từ Đại Tướng Võ Lâm Đại Thần, cập Giám Độ Đại Thần phân chi, thủ khán chứng hoá minh y, minh tài đẳng vật phú dữ hương linh minh trung thâu chấp. Nhược ngoại tánh tha danh, bất đắc vong hành chiếm đoạt.
Cố thiếp. 

Tuế thứ...... niên...... nguyệt.... nhật thời. Ngưỡng thiếp

 

27 - ĐIỆP CẤP PHÓNG SANH ( Khải kiến pháp Diên)
Khải kiến pháp Diên vị điệp ngưỡng sự.

Tư cứ: Việt Nam quốc.... gia cư phụng
Phật tu hương phúng kinh....

Phật trượng tăng, y khoa tấu thiết thỉnh phước diên trung nhất hội ngưỡng đảo....Phật ân, kỳ cầu lưỡng lợi. Kim tắc chuẫn....
A Nan Nhi thỉnh vấn, y cứu thoát dĩ tuyên dương. Thục mạng phóng sanh, thọ trì quy giới. cung nghệ ba tân, điểm phóng liên đăng, thượng chiêu Thiên cung hạ minh trạch quốc, trì vật mạng dĩ siêu thăng, hộ sanh linh nhi thác hoá, vật linh tường huyết chi thương, vĩnh thoát bổ la chi khổ. y cửu tuyền chi huệ cự, phá lục đạo chi hôn cù, vi thử điệp cấp. Ngưỡng trượng oai linh, tỷ phong điềm nhi lãng tĩnh, sử liên diệm dĩ tinh huy, kỳ tiêu khổ hải chi tai, nguyện đắc Lạc bang chi quả. Tu chí điệp giả
HỮU ĐIỆP NGƯỠNG

Hư Không Thần Kỳ Chơn Quân, Thuỷ Phủ Giải Ách Thần Quan 
đồng thuỳ chiếu giám

Tuế thứ...... niên...... nguyệt.... nhật thời. Ngưỡng điệp

 

 

28 -ĐIỆP CẤP THUỶ SÁM( Tư Độ Đạo Tràng)

Tư Độ Đạo Tràng vị điệp cấp sự.
Tư cứ: Việt Nam quốc.... gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh sám hối....

Thiết niệm: Tảo ly dương thế, vị hiểu sanh phương, hoặc dĩ siêu Cực Lạc chi bang, hoặc vị thoát luân hồi chi khổ, nan minh tội phước, võng thức thăng trầm. Tư giả thần duy......nguyệt tiết thuộc......thiên diên khai......trú chi đạo tràng, hương mãn thập phương chi thế giới. Phúng tụng Từ Bi Tam Muội Thuỷ Sám Pháp, đương đệ.......quyển dĩ hoàn long, cấp tiến điệp văn nhất đạo, phó dữ hương linh thâu chấp. Dụng vị Bát Nhã chi tân lương, vĩnh tác Vãng Sanh chi công cứ. Hộ trì văn điệp lãi nghệ án tiền. Chuyển tấu Thập Vương Điện hạ thân trình, Địa tạng từ ôn, giám thiện ác ư đương thần, tuyết tội khiên ư luỵ kiếp. Phán xuất luân hồi chi khổ, tảo đăng giải thoát chi môn.
Tu chí điệp giả
HỮU ĐIỆP CẤP

Phục vị vong linh án tiền thâu chấp.

Tuế thứ...... niên...... nguyệt.... nhật thời. Ngưỡng điệp

 

29 - ĐIỆP THĂNG KIỀU (Tư Độ Đạo Tràng Trai Diên )

Tư Độ Đạo Tràng Trai Diên. Bổn đàn
Tư cứ: Việt Nam quốc.... gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh

THIẾT NIỆM:
Tự quy minh phủ, vĩnh cách dương quan, hoặc hương hồn dĩ thoát ư Nam Cung, như quế phách do cư ư Bắc Phủ. Thăng trầm vị biện, thoát hoá nan tri, viên bằng tế độ chi nghi, hạnh đắc siêu thăng chi lộ. Tư giả thần duy.....nguyệt tiết giới.....thiên trượng thỉnh thiền lưu, khai hành pháp sự. Kim tắc đàn tràng thành tựu, khoa phạm phu tuyên, tẩy tuyết tiền khiên, điều trừ nghiệp chướng.

PHỤC NGUYỆN
Đốn ngộ vô sanh, liễu minh chơn tánh, giải lục căn đoạn lục kết, oan gia hoá tác tiên đồng, lễ Tam Bảo thọ tam quy, trái chủ chuyển vi phật tử, tùng tư hướng hậu, nhĩ ngã vô thù.
Tu điệp chí giả.......
HỮU ĐIỆP THƯỢNG
Kiếp nhận sanh thiên bảo đài chứng minh. Tam giới dẫn hồn sứ giả thỉ tường sự lý, tật tốc thi hành, tiếp dẫn hương hồn, vãng sanh Phật quốc. Cẩn điệp

Tuế thứ...... niên...... nguyệt.... nhật thời. Ngưỡng điệp

 

30 -ĐIỆP THƯỢNG PHAN( Tư Độ Đạo Tràng)

Tư Độ Đạo Tràng vị điệp ngưỡng sự.
Tư cứ: Việt Nam quốc.... gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh....

THIẾT NIỆM:

Vong linh đẳng đốn phao dương giới, thúc phú Âm Ty, tội phước hà bằng, thăng trầm vị hiểu, truy niệm vong linh, đặc thân tiến bạt, quyên thủ bổn nguyệt thị nhật. Kiền trượng thiền lưu tựu vu tịnh xứ, khải kiến minh dương, kỳ cầu lưỡng lợi. Bổn đàn Tỳ Kheo đắc lai từ, kính thiết khoa nghi, phụng hành pháp sự.

Tấu văn: Phật quốc mạo đạt, linh quan tra vấn, khể tầm vong nhân, vi thử hợp hành, cụ điệp nhất đạo thương đạt.
Thiên Phủ Tứ Thiên Sứ Giả Tôn Thần. Địa Phủ Chưởng Vong Nhân Sứ Giả Tôn Thần. Thuỷ Phủ Chưởng Vong Nhân Sứ Giả Tôn Thần. Nhạc Phủ Thành Hoàng Tôn Thần. Đương Cảnh Thổ Đại Chánh Thần. Truy hồn sứ giả liệt vị thần quan án hạ phục khất. Đại triển thần thông, hộ trì công đức, biến lịch nhân thiên đạo thượng, phổng thông Địa Phủ giới trung, tam thập lục bộ vô lượng vô biên thất thập nhị ty, sơn xuyên hà hải, thành hoàng xã lịnh, độ khẩu giang tân, phàm chư hà xứ, cẩu chấp vong nhân, khâm phụng Phật ân, tinh giai phóng thích, họ chí đàn tiền, tuỳ quang kiến Phật, thỉnh pháp văn kinh, siêu thăng tịnh cảnh.
Như ngộ quan tân khứ xứ, vô đắc cẩu lưu trở ngại, tuân y Phật chỉ... phong hoả phụng hành. Chuẩn.

Tuế thứ...... niên...... nguyệt.... nhật thời. Ngưỡng điệp

 

31 - ĐIỆP TAM THẾ TIỀN KHIÊN( Tư độ đạo tràng )

Tư độ đạo tràng . vị điệp thỉnh sự .

Tư cứ , Việt Nam Quốc …………….. gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh ……….. Duy nhật ngưỡng Tam Bảo dĩ từ bi , sai nhất tâm nhi sám hối nguyện thùy từ lực chẩn tế u đồ . 

Tiếp độ : Phục vị tam thế tứ phụ , oan trái tiền khiên , oan gia trái chủ , cừu thù chấp đối , nhất thiết thọ nghiệp đẳng chư hoạnh hồn . 

Thiết niệm : Sanh tiền chi nhật vọng tạo chủng chủng chi oan khiên , một hậu chi thần nan miễn tra tra chi tội cửu , phỉ trượng Như Lai chi từ nguyện , năng giải ác thú chi đảo huyền , do thị trượng mạng thuyền lưu khai hành pháp sự ư trung , đặc thiết giải thích tiền khiên , hương hồn thừa thử vãng Tây Thiên , liệt vị nhất thần tuân Phật sắc , đồng thừa sám pháp cọng đắc siêu thăng . Kim tắc nghi diên tứ thiết , văn điệp phu tuyên , thỉnh chư hoạnh hồn lai phó pháp diên , thính pháp văn kinh hòa oan bãi đối . Tùng tư hướng hậu , mạc sanh oan hận chi tình cải vãng tu lai , tốc sám tiền phi chi quá đồng thừa khai độ , các loại tiêu diêu .

Tu chí điệp giả - Hửu điệp thỉnh 
Hoạnh hồn liệt vị án tiền giám nạp .

Tuế thứ ………….niên ….nguyệt ……………nhật , thời .

------------------- @ -------------------

 

32- ĐIỆP VU LAN ( Tư Độ Vãng Sanh)

Tư Độ Vãng Sanh. Vị điệp tiến sự.
Tư cứ: Việt Nam Quốc ....... gia cư phụng 
Phật tu hương phúng kinh Trung Nguyên Vu lan Thắng Hội truy tiến tiên linh kỳ âm siêu dương thái sự....

THIẾT NIỆM:

Tình hoài sương lộ, vong thiết vân nghê, nguyện bằng Phật lực dĩ thù ân, toàn lại kinh văn nhi báo bổn. Tư giả thần phùng mạnh nguyệt, tiết thuộc thu thiên, nãi Đại Quan xá tội chi kỳ, y Tôn Giả độ thân chi nhật. Do thị kiền trượng thiền hoà, tuyên dương pháp sự, phúng tụng Đại thừa pháp bảo tôn kinh, gia trì Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú, tập thử thiện nhân, kỳ cầu siêu độ. Kim tắc nghi diên tứ thiết, pháp sự tuyên dương, thượng kỳ tiên linh sảng dĩ lai lâm, thọ tư pháp vị, thính kinh công nhi tự tại, mặc chứng chơn thừa.
Tu chí điệp giả.

HỮU ĐIỆP TIẾN

Phụng vị tiên linh án tiền giám nạp.
Tuế thứ ………….niên ….nguyệt ……………nhật , thời. Thỉnh tiến điệp.

 

33 - ĐIỆP CÚNG TUẦN( Tư Độ Vãng Sanh)

Tư Độ Vãng Sanh. Vị điệp tiến sự.

Tư cứ: Việt Nam Quốc ....... gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh.....chi trai tuần, kỳ siêu độ sự. Kim....Nguyện thừa Phật lực dĩ hoằng thâm, toàn lại kinh văn nhi giải thoát. Tư lâm.... chi trai tuần, chánh trị khôn phủ đệ... điện....Minh Vương án tiền trình quá. Do thị kiền trượng lục hoà tuyên dương pháp sự, phúng tụng Đại Thừa Pháp bảo kinh văn.... gia trì Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú, tập thử lương nhân kỳ sanh Lạc Quốc. Kim tắc pháp diên hoàn mãn, tiến điệp tuyên dương, hương linh thâu chấp. Dĩ Vi Bát Nhã chi tân lương, vĩnh tác Vãng Sanh chi công cứ.

Tu điệp chí giả

HỮU ĐIỆP TIẾN

Hương linh thâu chấp, thân trình Đại Tạng từ tôn, chuyển tấu Minh Vương điện hạ, đại xá mê đồ, quảng khai giác lộ. Cố điệp.

Tuế thứ ………….niên ….nguyệt ……………nhật , thời. Thỉnh tiến điệp.

 

 

34 - ĐIỆP CÚNG VỚT CHẾT NƯỚC( Tư Độ Đạo Tràng)


Tư Độ Đạo Tràng. Vị điệp thỉnh sự.
Tư cứ: Việt Nam Quốc ....... gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh bạt độ trầm luân... Cẩn dĩ hương hoa trai bàn thanh chước thứ phẩm chi nghi, hữu cẩn phụng thượng.

- Thượng Nguyên Thiên Quan Giám Sát Thần Quân. Trung Nguyên Địa Quan Khai Ngục Thần Quân. Hạ Nguyên Thuỷ Quan Giải Thích Thần Quân. Tam Hà Tứ Hải Cửu Giang Chư Vị Long Vương. Hạ Giới Cô Ly Hằng Kỷ Yêu Nương. Ngũ Phương Minh Lãnh Đồng Tử. Ngũ Phương Hà Bá Thuỷ Quan Nhất Thiết Thuỷ Thần, diên trung liệt vị, thâu thủ hình nhân phóng xá vong hồn.

Phục vị... lai nhập thần vị hồi gia phụng tự.

THIẾT NIỆM

Phách lạc tuyền đài, hồn quy Bắc phủ, tiền căn vị thoát oan khiên, đại kiếp chung lâm khổ cảnh. Trường lưu thuỷ để tổng thị hoàn nguyên, lục thuỷ thanh ba giai vi lạc địa. Tứ thần khổ sở, vị năng giải thoát chi môn, độc thọ thê lương, nan vọng tái sinh chi đức. Tư vô môn nhi khả đảo, lại hữu Phật dĩ quy đầu. Tư giả thần duy....nguyệt tiết thuộc....thiên xứ, trượng thiền lưu tuyên dương pháp sự, phúng tụng Phật kinh, gia trì... thần chú, tập thử lương nhân, kỳ cầu lưỡng lợi. Kim tắc nghi diên sơ khải, văn điệp tuyên dương, tiếp triệu vong hồn, quy hồi tự sở, thính pháp văn kinh, kiền kỳ siêu độ. Tu chí điệp giả.

HỮU ĐIỆP THƯỢNG

Thánh từ liệt vị đồng thuỳ chiếu giám.

Tuế thứ ………….niên ….nguyệt ……………nhật , thời. Ngưỡng điệp.

 

 

35 - ĐIỆP CÚNG CHẾT CẠN (Tư Độ Đạo Tràng tế Đàn)

Tư Độ Đạo Tràng tế Đàn. Bổn đàn tư cứ:
Việt Nam Quốc ....... gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh....

THIẾT NIỆM

Tiền du dương cảnh, kinh lịch vị toại ư tam sanh, hậu mộng Nam Kha, hương khí hà tiêu ư lục cực. Địa Ngục thường vân trùng trược, dục giải chi tất miễn hành nhân, thiên đường mỗi viết khinh thanh, khủng sanh giả vị hoàn cửu đức. Đàn kiến thân sơ sám hối, phục cầu tích bạt vu Phong Đô khoa chương, cổ hậu tổ huyền, kiền trượng túc đăng vu tịnh vức. Tư giả thần duy... nguyệt tiết giới...thiên, trượng thiền lưu khai hành pháp sự ư trung, đặc thiết trai độ giải oan. Thượng thiết Tam Quan hạ khai ngũ ngục đồng thí cự trach, phổ giáng hồng ân, phóng đại hoà quang, chiếu khai mê lộ, bạt chư tội khổ, thác hoá cánh sanh, phỉ lễ cụ trần, dụng thân thượng hiến. Tu điệp chí giả

HỮU ĐIỆP THƯỢNG

- Thượng Nguyên Thiên Quan Giám Sát Thần Quân. Trung Nguyên Địa Khai Ngục Thần Quân. Hạ Nguyên Thuỷ Quan Giải Thích Thần Quân. Chưởng Chấp Tù Ngục Hình Đại Tướng Quân. Ngũ Phương Đàn Nội Sứ Giả. Tam thế tứ phụ, oan trái tiền khiên, oan gia trái chủ, cừu thù chấp đối, nhất thiết đẳng chư hoạnh hồn, đồng tâm hiệp lực, cọng giáng oai quang.

PHỤC NGUYỆN

Nhiên trì đông triệt, quảng chiếu âm bài, trệ phách u hồn, thoát nghiệp duyên chi la võng, trùng tuyền khốn vức, thừa Phật lực dĩ hoằng thi. vãng giả hoạch siêu ư đại địa, kiến tồn vĩnh nhạ ư hồng hy. Cố điệp.
Tuế thứ ………….niên ….nguyệt ……………nhật , thời. Ngưỡng điệp.

 

 

 

36 - ĐIỆP CÚNG BÀ CÔ (Tư Độ Linh Diên)

Tư Độ Linh Diên. Vị điệp tiến sự
Việt Nam Quốc ....... gia cư phụng 
Phật thiết cúng... Kim..... cẫn dĩ kim ngân thanh chước phỉ lễ chi nghi, trí tiến vu. Phụng vị... chi hương linh.

THIẾT NIỆM

Dương trần thác chất, vị xuất nguyệt cung âm giới, triệu hồi bất quán nhật lệ. Hoặc tá bộ phong vũ, đáo xứ bồng lai, hoặc tuỳ tùng vân lộ, du ư tiên cảnh. ký xưng hữu tánh, tức thị vô danh, không không nhi hiển, sắc sắc nhi linh, bảo hộ gia đình, phò chư quyến thuộc, dạ thính chung thanh, siêu sanh Phật quốc. Tuê lưu tự mại, phục lâm cẩn biểu đơn thầm, dụng thân truy tiến.
Tu chí điệp giả

HỮU ĐIỆP TIẾN

Nhất phần hoá. Phụng vị hương linh minh trung thâu chấp. Cố điệp

Tuế thứ ………….niên ….nguyệt ……………nhật , thời. Thỉnh tiến điệp

 

 

Phần Điệp Cúng Đám Tang

 

37 - ĐIỆP THÀNH PHỤC (Tư Minh Siêu Độ)

Tư Minh Siêu Độ. Vị điệp tiến sự
Việt Nam Quốc ....... gia cư phụng
Phật tu phúng kinh thiên cửu thành phục chi lễ, kỳ siêu độ sự. Kim.......
Ô hô! Nhân sanh tại thế, do như diệp mậu hoa hồng, đại hạn đáo lai, cáp tợ xuân sương hiểu lộ. Ngã Phật thân trường, trượng lục tịch diệt Song Lâm, lão Quân đơn luyện, cửu phàm chung quy thệ thế. Thiên nhược vô thường, phong vân tốc khởi, thiên đáo thị thời, lão nhược tiện hưu. Trượng bằng đại chúng trợ niệm vãng sanh, tế độ vong linh, tảo đăng giác ngạn. Kim tắc thần dương thành phục, bạc vị điện chi, dĩ thù hiếu đạo tri ân, thứ biểu cương thường chi nghĩa.

DUY NGUYỆN

Nhất văn pháp ngữ, nhị vãng tịnh bang, tam thính Bát Nhã chi âm, tứ chứng Bồ Đề chi quả. Tu chí điệp giả.

HỮU ĐIỆP ĐIỆN

Âm dương sứ giả tiếp linh thâu chấp.

Tuế thứ ………….niên ….nguyệt ……………nhật , thời. Thỉnh tiến điệp

 

38 - ĐIỆP TRIÊU ĐIỆN ( Tư độ linh diên )


Tư độ linh diên . Vị điệp điện sự .
Tư cứ . Việt Nam Quốc …………… gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh …………
Thiên cửu quy sơn an phần tịnh độ Triêu điện chi lễ báo đức thù ân độ sự . Kim …………..

Ô Hô ! ……( Phụ - Mẫu ) hề tương hà thệ tử tương hà y , hậu vũ tiền đường bất kiến vãng lai chi tích , Đông hiên Tây xá vô văn tiếu ngữ chi thanh , tuyền đài nguyệt lãnh dạ thê thê sương xâm vân ám ám , cánh lậu chung tàn trà chước tửu châm , trướng lý giáo âm thanh thăng hoa tạ thủy khứ , vọng thủy lưu ảnh trung sầu ảnh đối . Tư giả trượng lục hòa nhi phúng tụng y pháp bảo dĩ tuyên dương , cung hành Triêu Điện chi nghi , thiểu đáp sanh thành chi đức .

Duy nguyện : Thừa tư thiện lợi liễu sanh tử nhi xuất tam đồ , trượng thử kinh văn chứng Niết Bàn nhi đăng cửu phẩm .

Tu chí điệp giả - Hửu điệp điện .
Âm Dương sứ giả tiếp linh thâu chấp .

Tuế thứ …………niên ……….nguyệt ………..nhật , thời .

Thỉnh điện điệp .

 

39 - ĐIỆP TỊCH ĐIỆN ( Tư độ linh diên )

Tư cứ . Việt Nam Quốc ……………………. Gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh thiên cửu quy sơn an phần tịnh độ Tịch Điện chi lễ kỳ siêu báo đức công sanh thành dưỡng dục thù ân độ sự . Kim …………………. 
Ô Hô ! ….. ( Phụ - Mẫu ) Đường vụ toả ……….. lãnh vân mê , định tỉnh ta nan mịch âm dung bi hiệu thán , phỉ cúng cam chỉ kim nhật thảo đường thân tại thượng , tam bôi tàn chước điểm quỳ quỳ , minh triêu giao dã vọng hoàng hoài , vạn lý sầu vân ảnh ám ám , do thị kiền trượng thiền hòa tuyên dương pháp sự , phúng tụng Phật kinh gia trì …………. Thần chú , thừa tư công đức dĩ trợ siêu sanh , kim tắc thần đương sơ dạ bạc vị kiền tương , cụ điệp nhất thông đặc thân kiền cáo , phục vọng tôn linh khúc thùy chiếu giám , mẫn chúng tử chi phàm tình chứng đơn thầm chi ý khẩn . Tu chí điệp giả - Hửu điệp điện .
Âm Dương sứ giả tiếp linh thâu chấp .

Tuế thứ ……niên …………nguyệt …………nhật , thời .

Thỉnh điện điệp .